Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Unia Europejska

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Formy pomocy udzielanej osobom doznającym przemocy domowej

Doświadczanie przemocy domowej jest złożonym problemem i często do wyjścia z przemocy potrzebna jest pomoc innych osób a nawet wsparcie wielu służb. W celu zwiększenia skuteczności działań wobec sprawców przemocy, a także w celu przeciwdziałania samemu zjawisku w lipcu 2005r. Sejm przyjął ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 Formy pomocy, z jakich może skorzystać osoba dotknięta przemocą w rodzinie:

 • poradnictwo medyczne, psychologiczne, prawne, socjalne, rodzinne i zawodowe,
 • interwencja kryzysowa i wsparcie,
 • ochrona przed dalszym krzywdzeniem, poprzez uniemożliwienie osobom stosującym przemoc wspólne zamieszkiwanie oraz zakazanie kontaktowania się z osobą pokrzywdzoną,
 • zapewnienie osobie dotkniętej przemocą w rodzinie bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
 • badanie lekarskie w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie oraz wydanie zaświadczenia lekarskiego w tym przedmiocie,
 • zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, która nie ma tytułu prawnego do zajmowanego wspólnie ze sprawcą przemocy lokalu, pomocy w uzyskaniu mieszkania.

Policja

Policja ustawowo zobowiązana jest do podjęcia stosownych kroków aby osoba doświadczająca przemocy domowej mogła czuć się bezpiecznie w swoim domu. Skuteczna interwencja polega na zatrzymaniu sprawcy, jeśli stwarza zagrożenie dla otoczenia. Policja powinna poinformować, w jaki sposób może pomóc oraz zostawić adresy instytucji pomagających osobom podlegającym przemocy domowej.

W trakcie interwencji policji masz prawo do :

 • uzyskania od policjantów zapewnienia doraźnego bezpieczeństwa. Sprawca powinien być zatrzymany ,gdy stwarza zagrożenie dla otoczenia,
 • wykorzystania dokumentacji interwencji policyjnych jako dowodów w sprawie karnej przeciw sprawcy przemocy,
 • uzyskania informacji, kto przyjechał na wezwanie (numer identyfikacyjny policjantów, nazwa i siedziba jednostki),
 • zgłoszenia interweniujących policjantów na świadków w sprawie sądowej.

 Prokuratura

Zawiadom o popełnieniu przestępstwa prokuraturę lub policję. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że popełniono przestępstwo prokuratura wspólnie z policją ma obowiązek:

 •  wszcząć postępowanie przygotowawcze w celu sprawdzenia, czy faktycznie popełniono przestępstwo,
 • wyjaśnienia okoliczności czynu,
 • zebrania i zabezpieczenia dowodów,
 • ujęcia sprawcy,
 • w uzasadnionym przypadku zastosować środek zapobiegawczy wobec sprawcy przemocy w postaci dozoru policyjnego lub tymczasowego aresztowania.

Założenie sprawy karnej jest bezpłatne.

Pomoc społeczna

Celem działania pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których same nie są w stanie pokonać, a także zapobieganie powstawaniu tych sytuacji.

W strukturach lokalnych działają Miejskie lub Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej. Pomoc społeczna jest udzielana między innymi w przypadku przemocy w rodzinie tj.  świadczeń pieniężnych w formie zasiłków stałych, okresowych, celowych oraz pozafinansowych w formie pomocy rzeczowej np. przekazanie odzieży, żywności. Przyznanie pomocy pieniężnej jest  uzależnione od obowiązującego kryterium dochodowego.

Gminna/miejska komisja rozwiązywania problemów alkoholowych

Gdy aktom przemocy towarzyszy picie alkoholu, możesz powiadomić Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która zgodnie z prawem powinna:

 • przeprowadzić dokładne rozeznanie sytuacji (wywiad środowiskowy),
 • wezwać Twojego partnera/partnerkę na rozmowę ostrzegawczą, informującą o prawnych konsekwencjach stosowania przemocy wobec bliskich,
 • w przypadku stwierdzenia bądź podejrzenia popełnienia przestępstwa powiadomić prokuraturę i wnioskowa o objęcie rodziny działaniami prewencyjnymi, np. poprzez  wizyty dzielnicowego,
 • wnioskować do sądu rejonowego o zastosowanie wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Zespół interdyscyplinarny

   Zespół Interdyscyplinarny jest powoływany przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.  W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych, kuratorzy sądowi prokuratorzy oraz przedstawiciele instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy.  
Zadaniem członków Zespołu jest podjęcie działań zmierzających do rozwiązania problemu przemocy w rodzinie, do jego działań należy m.in.

 • diagnoza problemu;
 • podejmowanie interwencji oraz objęcie wsparciem;
 • zapewnienie pomocy medycznej, psychologicznej, prawnej, socjalnej, zawodowej i rodzinnej;
 • zapewnienie bezpiecznego schronienia osobie doświadczającej przemocy ;
 • podjęcie działań w zakresie przeprowadzenia badań lekarskich i wydania zaświadczenia  lekarskiego dotyczącego aktu przemocy;
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.

 Służba zdrowia

 W przypadku przemocy domowej często dochodzi do urazów fizycznych i psychicznych. Osoba pobita powinna zwrócić się do swojego lekarza pierwszego kontaktu o udzielenie pomocy medycznej. Oprócz udzielania pomocy medycznej lekarz jest zobowiązany do wystawienia na prośbę pacjenta zaświadczenia lekarskiego o doznanych obrażeniach i podjętym leczeniu. Przy pobiciu lub gwałcie można również zwrócić się do lekarza sądowego o wydanie obdukcji. Obdukcja jest płatna, takie zaświadczenie może wystawić tylko lekarz do tego uprawniony - lekarz sądowy. Obdukcja oraz zaświadczenie wystawione przez lekarza możesz przedstawić w sądzie lub w prokuraturze jako dowód w sprawie.

PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Rawie Mazowieckiej  prowadzi Ośrodek Interwencji Kryzysowej, który mieści się w budynku Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej ul. Łowicka 15. Według regulaminu działalności Ośrodka,  mogą w nim przebywać (do trzech miesięcy) osoby, rodziny z terenu powiatu rawskiego, które znalazły się w sytuacji kryzysowej szczególnie związanej z przemocą. Poszkodowanym osobom zostaje udzielana wszechstronna pomoc psychologiczna, prawna, socjalna a także pomoc w załatwieniu różnych spraw urzędowych, zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami.

drukuj (Formy pomocy udzielanej osobom doznającym przemocy domowej)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Stangraciak
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2020-02-12 15:23

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2346
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-12-31 16:55:13