Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

 • Aktywny Samorząd

Treść strony

Ogłoszenie o trybie składania wniosków - „Aktywny samorząd” w 2017 roku

logo PFRON

 OGŁOSZENIE
o trybie składania wniosków na dofinansowanie ze środków PFRON
w ramach programu „Aktywny samorząd” w 2017 r.

Informujemy, że Powiat Rawski w 2017r. uczestniczy w programie pn. „Aktywny samorząd”.  Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W 2017 r. realizowane będą następujące formy wsparcia:

MODUŁ I – Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Obszar - A: likwidacja bariery transportowej :

Zadanie 1 : Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

 • maksymalna kwota dofinansowania – 5.000 zł,
 • udział własny - 15%
 • dysfunkcja narządu ruchu,
 • znaczny lub umiarkowany stopień lub niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.

Zadanie 2 :  Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

 • maksymalna kwota dofinansowania - 2.100 zł,
  w tym: dla koszów kursu i egzaminów - 1.500 zł,
  pozostałe koszty - 600 zł,
 • udział własny - 25%,
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu ruchu.

Obszar B : Likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 : Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

 • schorzenie narządu ruchu (dysfunkcja obu kończyn górnych) lub dysfunkcja narządu wzroku
 • maksymalna kwota dofinansowania:
  • dysfunkcja obu kończyn górnych  - 5.000 zł,
  • dla osoby niewidomej - 20.000 zł z czego na urządzenie brajlowskie - 12.000 zł, dla pozostałych osób z dysfunkcją wzroku - 8.000 zł,
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • udział własny - 10 %,

Zadanie  2 : Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

 • maksymalna kwota dofinansowania:
  • dla osoby głuchoniewidomej - 4.000 zł,
  • dla pozostałych adresatów obszaru - 2.000 zł
   z możliwością zwiększenia  kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach,
   maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku.

Obszar C : likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 2 : Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

 • maksymalna kwota dofinansowania - 2.000 zł,
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji.

Zadanie 3 : Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, to jest protezy co najmniej na III poziomie jakości

 • Maksymalne kwoty dofinansowania dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:
  • w zakresie ręki - 9.000 zł,
  • przedramienia - 20.000 zł,
  • ramienia i wyłuszczenia w stawie barkowym - 26.000 zł,
  • na poziomie podudzia - 14.000 zł,
  • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) - 20.000 zł,
  • uda i wyłuszczenia w stawie biodrowym - 25.000 zł z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania,
 • udział własny - 10%,
 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzenie opinią eksperta  PFRON stabilności procesu chorobowego,
 • potwierdzenie opinią eksperta PFRON rokowania utrzymania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Zadanie 4 : Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości)

 • do 30% kwot o których mowa w Zadaniu 3,
 • udział własny - 10%,
 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzona opinią eksperta  PFRON stabilności procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Obszar D: pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • aktywność zawodowa,
 • pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka,
 • maksymalne kwoty dofinansowania:  200 zł miesięcznie, nie więcej niż 2.400 zł. w ciągu  roku tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną,
 • udział własny 15 %.

MODUŁ II - Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji.

 1. Warunki uczestnictwa:
  • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  • nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski  otwarty poza studiami doktoranckimi.
 2. Maksymalna kwota dofinansowania kosztów dotycząca każdego półrocza 2017 roku wynosi :
  • dla dodatku na pokrycie kosztów kształcenia –  maksymalnie 1.000,00 zł,
  • dla dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł
  • dla opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyższej kwoty 3 000,00 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę,
  • w przypadku, gdy wnioskodawca w module II pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 1 500,00 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

 • 700 zł - w przypadkach, które określi realizator programu,
 • 500 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 • 300 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny,
 • 300 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki.

Udział własny w module II - w zakresie kosztów czesnego:

Liczba form kształcenia jednocześnie
objętych dofinansowaniem w ramach programu

Wnioskodawcy
zatrudnieni:

Wnioskodawcy,
którzy nie są  
zatrudnieni:

Jedna forma kształcenia na poziomie wyższym
(na jednym kierunku)

15%

brak udziału własnego

Więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek)

65%*

50%*

* warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków).
Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest wnioskodawca którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Kwota dofinansowania kosztów czesnego ulega zmniejszeniu o 300 zł, jeśli osoba niepełnosprawna po ukończeniu nauki objętej  w ramach programu dofinansowaniem ze środków PFRON w zakresie danej formy edukacji na poziomie wyższym, ponownie rozpoczyna lub kontynuuje naukę w ramach takiej samej formy edukacji na poziomie wyższym.

Zmniejszenie kwoty dofinansowania kosztów nauki nie obowiązuje, jeśli osoba niepełnosprawna:

 • ubiega się o dofinansowanie semestru/półrocza danej formy edukacji na poziomie wyższym, jaki dotychczas nie był objęty dofinansowaniem ze środków PFRON ,albo
 • jednocześnie pobiera naukę na dwóch kierunkach w ramach tej samej formy edukacji na poziomie wyższym.

Informacje o programie „Aktywny Samorząd”  można uzyskać na stronie internetowej Funduszu pod adresem: www.pfron.org.pl  oraz  w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej, ul Kościuszki 5, tel. 46 814-57-60.

Dofinansowanie w ramach  programu będzie następowało na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej. Druki wniosków dostępne są w siedzibie PCPR w Rawie Mazowieckiej, ul. Kościuszki 5, pok. 105 oraz na stronie internetowej pod adresem: www.bip.pcpr.powiatrawski.pl, w zakładce Aktywny Samorząd.

Terminy przyjmowania wniosków:

 1. w ramach Modułu I w terminie od 03 kwietnia do 30 sierpnia 2017 r.
 2. w ramach Modułu II:
  • dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017 w terminie od 14 marca do 30 marca 2017 r.
  • dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018  w terminie od 15 września do 10 października 2017 r.

Wniosek należy złożyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej, ul. Kościuszki 5, 96-200 Rawa Mazowiecka, pok. 105, tel. (46) 814-57-60 w terminach określonych powyżej.

drukuj (Ogłoszenie o trybie składania wniosków - „Aktywny samorząd” w 2017 roku)

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3459
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-08-13 15:17

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej

ul. Kościuszki 5
96-200 Rawa Mazowiecka

NIP: 835-139-28-34
REGON: 750192303

Dane kontaktowe

tel./fax (46) 814-57-60

e-mail: pcpr@powiatrawski.pl

Godziny urzędowania

pn., śr., czw. 800- 1600
wt. 800- 1700
pt. 800- 1500

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 29738
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-08-13 15:17

Stopka strony